Ενότητα 8.Πράσινα περιβάλλοντα εργασίας στο πλαίσιο της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας

0 ασκούμενος

ΣΤΌΧΟΣ
Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην παροχή μιας επισκόπησης των επιπτώσεων της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας στη συμβολή στη δημιουργία ενός πράσινου εργασιακού περιβάλλοντος.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Γνώση (Knowledge):
K1. Εξηγείστε τις επιπτώσεις στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια προς μια πιο πράσινη αγορά εργασίας
K2. Προσδιορίστε τους αναδυόμενους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία που συνδέονται με τις πράσινες θέσεις εργασίας
K3. Περιγράψτε το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης

 

Δεξιότητες (Skills):
S1. Παροχή πληροφοριών σχετικά με το πώς η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο πράσινη αγορά εργασίας
S2. Ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ΥΑΕ που συνδέονται με τις πράσινες θέσεις εργασίας
S3. Εφαρμογή των αρχών του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης

 

Υπευθυνότητα & Αυτονομία (Responsibility & Autonomy):
R1. Επίδειξη της σημασίας και των βασικών πτυχών της ΥΑΕ στο πλαίσιο μιας πιο πράσινης αγοράς εργασίας
R2. Σύγκριση διαφορετικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία που συνδέονται με τις πράσινες θέσεις εργασίας σε διαφορετικά πλαίσια/περιβάλλοντα εργασίας
R3. Ενημέρωση των εκπαιδευομένων σχετικά με τις αρχές του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης

 

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, βουλγαρικά, ιταλικά, ισπανικά και τουρκικά.

Instructor

Δωρεάν
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments