Ενότητα 7.Ρυθμιστικές αρχές για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων που διασφαλίζουν υγιείς και ασφαλείς χώρους εργασίας μέσω προσβάσιμων εργαλείων ψηφιακών τεχνολογιών

1 ασκούμενος

ΣΤΌΧΟΣ
Στόχος αυτής της ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τις τάσεις και τα οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ στην παρακολούθηση της ΥΑΕ και τη διαχείριση των κινδύνων στο πλαίσιο της εποχής της ψηφιοποίησης.

Οι ειδικοί στόχοι είναι οι εξής:
• Να μπορέσουν να λάβουν δεόντως υπόψη τους τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ,
• Να τους βοηθήσει να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τις αναγκαίες και εφικτές αλλαγές της ΥΑΕ στις επιχειρήσεις τους,
• να τους ενθαρρύνει να υιοθετήσουν καινοτόμες προσεγγίσεις και έτσι να συμβαδίσουν με το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Γνώση (Knowledge):
K1. Να περιγράψετε τα κύρια χαρακτηριστικά της έννοιας της διαχείρισης κινδύνου ΤΠΕ στην ΥΑΕ
K2. Εξηγήστε τα οφέλη των εργαλείων ΤΠΕ για τη διαχείριση κινδύνων στην ΥΑΕ
K3. Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις τελευταίες τεχνολογίες, τάσεις και ορθές πρακτικές
K4. Παρουσίαση του πλαισίου τυποποίησης και πολιτικής σε σχέση με τις πτυχές των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών

 

Δεξιότητες (Skills):
S1. Εφαρμογή λύσεων για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην ΥΑΕ με βάση τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας και τους διαθέσιμους πόρους
S2. Διατήρηση επικαιροποιημένου συστήματος διαχείρισης της ΥΑΕ σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις
S3. Σχεδιασμός συστήματος OHS που περιλαμβάνει εναλλακτικές λύσεις οργάνωσης, τεχνολογικής ενσωμάτωσης και συστηματικής προσέγγισης
S4. Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων από τη χρήση καινοτομιών στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης

 

Υπευθυνότητα & Αυτονομία (Responsibility & Autonomy):
R1. Επίδειξη δέσμευσης για συνεχή βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας
R2. Αξιολογούν τους παράγοντες που επηρεάζουν το κατά πόσον μια επιχείρηση υιοθετεί ένα αποτελεσματικό σύστημα
R3. Αποφασίζουν σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής και ενθαρρύνουν τους συναδέλφους/συνομιλητές τους για την υιοθέτηση ορισμένων τεχνολογιών και λύσεων
R4. Να προβλέπουν πιθανές προκλήσεις για την ΥΑΕ και να παράγουν ιδέες για τη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων των νέων τεχνολογιών, διασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλές περιβάλλον εργασίας

Instructor

Δωρεάν
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments