Ενότητα 4.Αναφορά συμβάντων ασφαλείας με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και την παροχή εύκολης πρόσβασης στην αναφορά τραυματισμών, ατυχημάτων ή παρ’ ολίγον ατυχημάτων

1 ασκούμενος

ΣΤΌΧΟΣ
Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παράσχει στις ΜΜΕ κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης των συστημάτων αναφοράς συμβάντων ασφαλείας και να επισημάνει τα δυνητικά οφέλη από τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Γνώση (Knowledge):
K1. Περιγράφει τις κύριες πτυχές της αναφοράς συμβάντων ασφαλείας
K2. Περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση της υποβολής εκθέσεων
K3. Τονίζει τα οφέλη από τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην αναφορά συμβάντων ασφαλείας, αλλά και τις πιθανές προκλήσεις
K4. Αναγνωρίζει τα υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία για την αναφορά περιστατικών

 

Δεξιότητες (Skills):
S1. Αναπτύσσει οργανωτικές δεξιότητες που επιτρέπουν την αποτελεσματική και γρήγορη υποβολή εκθέσεων
S2. Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία
S3. Αναπτύσσει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε πιθανές προκλήσεις

 

Υπευθυνότητα & Αυτονομία (Responsibility & Autonomy):
R1. Επιδεικνύει δέσμευση για την παρακολούθηση των εξελίξεων και των ορθών πρακτικών στην αναφορά συμβάντων ασφαλείας
R2. Αξιολογεί ψηφιακά εργαλεία για την αναφορά συμβάντων ασφαλείας
R3. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και τους τομείς βελτίωσης κατά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων αναφοράς συμβάντων ασφάλειας

Instructor

Δωρεάν
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments