Ενότητα 3.Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε σχέση με τις πράσινες και ψηφιακές θέσεις εργασίας. Αύξηση της επαγγελματικής κουλτούρας για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

0 ασκούμενος

ΣΤΌΧΟΣ

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στην παροχή δεξιοτήτων και εργαλείων για τον σχεδιασμό μιας νέας αξιολόγησης κινδύνων από την οπτική της πράσινης οικονομίας, δημιουργώντας μια επαγγελματική κουλτούρα βασισμένη σε συστήματα ΥΑΕ σχετικά με τους κινδύνους για τους εργαζόμενους που αναλαμβάνουν νέες δραστηριότητες.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Γνώση (Knowledge):
K1. Προσδιορίσει την πιθανότητα ένας κίνδυνος να γίνει ζημιά (R = P x D) ανάλογα με την εκτελούμενη δραστηριότητα
K2. Να κάνει ταξινόμηση του δυναμικού ενός κινδύνου/επικινδυνότητας σύμφωνα με την πιθανότητα και τη σοβαρότητα
K3. Κάνει μέτρηση της συχνότητας και της διάρκειας έκθεσης στον κίνδυνο

 

Δεξιότητες (Skills):
S1. Αναπτύσσει κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογίες ώστε να μπορούν να εκτιμηθούν όλοι οι κίνδυνοι εντός της εταιρείας
S2. Σχεδιάζει τη δομή ενός εγγράφου για την αξιολόγηση νέων κινδύνων
S3. Ελέγχει ότι έχει υιοθετηθεί η σωστή μεθοδολογία

 

Υπευθυνότητα & Αυτονομία (Responsibility & Autonomy):
R1. Αξιολογεί εν γνώσει του τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία
R2. Παρακολουθεί ενεργά και δυναμικά τη διαδικασία εργασίας ενόψει των διαρκώς μεταβαλλόμενων εργασιακών περιβαλλόντων
R3. Εκπαιδεύει τους εκπαιδευόμενους ως αποτέλεσμα της διενεργηθείσας εκτίμησης κινδύνου

 

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, βουλγαρικά, ιταλικά και τουρκικά.

 

Instructor

Δωρεάν
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments