Ενότητα 2.Μέτρα, πρακτικές και μοντέλα διαχείρισης κινδύνου και πρόληψης των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία σε υφιστάμενους και αναδυόμενους τομείς που χρησιμοποιούν επικίνδυνες ουσίες και χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των εκρηκτικών, περιβαλλοντικά επικίνδυνων, τοξικών, καρκινογόνων κ.λπ.

0 ασκούμενος

ΣΤΌΧΟΣ

Στόχος της ενότητας είναι να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές και τα στελέχη με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τον εντοπισμό των κινδύνων και τον μετριασμό τους με τη χρήση ορθών πρακτικών και κατάλληλων μέτρων πρόληψης στην εταιρεία τους.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Γνώση (Knowledge):
K1. Προσδιορίσει τους κινδύνους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία
K2. Κάνει ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών και χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται
K3. Εξηγήσει τη διαχείριση κινδύνων στο πλαίσιο των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία και χρησιμοποιούν επικίνδυνες ουσίες και χημικές ουσίες

 

Δεξιότητες (Skills):
S1. Αναπτύσσει μοντέλα ορθής πρακτικής για την αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση χημικών και επικίνδυνων ουσιών
S2. Κάνει χρήση των κατάλληλων μέτρων πρόληψης
S3. Κάνει οργάνωση αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων

 

Υπευθυνότητα & Αυτονομία (Responsibility & Autonomy):
R1. Επιδεικνύει ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία σε υφιστάμενους και αναδυόμενους τομείς
R2. Αξιολογεί τους επαγγελματικούς κινδύνους κατά τη χρήση επικίνδυνων ουσιών και χημικών ουσιών
R3. Παρακολουθεί τις διαδικασίες εργασίας και μάθησης όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση της εκτίμησης κινδύνου
R4. Ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους για τις μεθόδους και τα μέτρα πρόληψης των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία

 

Instructor

Δωρεάν
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments