Ηλεκτρονική μάθηση ‘SAFESENSE+’ free

Occupational Health and Safety in Green Work Environments

Ενότητα 1.Βασικές αρχές της ρύθμισης της υγείας και της ασφάλειας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των νόμων, των κανόνων και των ορθών πρακτικών στον τομέα των “πράσινων” θέσεων εργασίας /free/

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

0 comments

Ενότητα 2.Μέτρα, πρακτικές και μοντέλα διαχείρισης κινδύνου και πρόληψης των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία σε υφιστάμενους και αναδυόμενους τομείς που χρησιμοποιούν επικίνδυνες ουσίες και χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των εκρηκτικών, περιβαλλοντικά επικίνδυνων, τοξικών, καρκινογόνων κ.λπ. /free/

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

0 comments

Ενότητα 3.Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε σχέση με τις πράσινες και ψηφιακές θέσεις εργασίας. Αύξηση της επαγγελματικής κουλτούρας για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση /free/

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

0 comments

Ενότητα 4.Αναφορά συμβάντων ασφαλείας με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και την παροχή εύκολης πρόσβασης στην αναφορά τραυματισμών, ατυχημάτων ή παρ’ ολίγον ατυχημάτων /free/

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

0 comments

Ενότητα 5.Κανόνες και κανονισμοί των πρακτικών εργονομίας στους χώρους εργασίας μέσω ψηφιακών πλατφορμών /free/

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

0 comments

Ενότητα 6.Ψηφιοποίηση στο λογισμικό διαχείρισης της ΥΑΕ και της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας (EHS) /free/

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

0 comments

Ενότητα 7.Ρυθμιστικές αρχές για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων που διασφαλίζουν υγιείς και ασφαλείς χώρους εργασίας μέσω προσβάσιμων εργαλείων ψηφιακών τεχνολογιών /free/

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

0 comments

Ενότητα 8.Πράσινα περιβάλλοντα εργασίας στο πλαίσιο της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας /free/

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

0 comments

Want to try?

Just choose a topic:

1

The processes performed to reduce the heat transfer between two environments at different temperatures are called Thermal Insulation. As a result of the increase in energy costs people carefully monitor the thermal insulation of buildings. What are the the benefits of thermal insulation in buildings and installations? Which are the modern thermal insulation materials? How can we use them?

Read more

 

3

Plasters are a type of mortar. The aim of utilizing plasters is to improve the smoothness of the surfaces to which they are applied. The application of plaster mixtures is according to: first, the surfaces they will be applied to and second, the desired microclimate in the premises. What is the chemical composition of plaster solutions? What are the technological characteristics and requirements for the base?

Read more

5

The content of the training material reveals opportunities for gaining advanced knowledge related to basic mortars, their properties, test methods, storage rules, application rules, as well as the appropriate tools for screeding. The topic will summarize the knowledge about the technology of preparation and use of screed solutions through theoretical materials and practical assignments.

Read more

7

The topic presents digested information on basic types of masonry mortar and their properties. What types of mortar are there according the binder material and what are their characteristics? How are the different mortar types distinguished visually according to their components? How is mortar applied to different building materials and how is the adhesion of mortar to a surface measured?

Read more

9

Restoration is a partial or complete process of restoring the authentic character/original characteristics of cultural monuments according to factually proven data. Restoration is carried out with the aim to protect cultural heritage, to restore destroyed parts of historic buildings according to their original appearance and to conserve them for the future generations. What are the conservation and restoration activities and what methods are used?

Read more

11

The water that comes into our buildings must meet the water supply requirements and standards. The requirements for wastewater disposal must also be observed. What considerations are taken when installing these systems? Which materials are suitable for their thermal insulation?

Read more

13

Low-energy buildings, sometimes also called green buildings are buildings that through applied design, technology, and construction demands less energy than a traditional or average new house. What types of low energy buildings exist? Which technologies are being used to convert of build from the scratch a low energy house?

Read more

2

Interior plasters are finishing works on the construction, which form the visible facing surface of the interior. Plastering is a wet process with manual or machine application. Which are the components of interior plaster? What are the types of plaster according to location, binder material, number of layers, surface treatment? Do we know enough about the technological process of plastering and the different types of plasters?

Read more

 

4

The facade separates the building from the external environment, providing protection from climatic conditions. It is a significant visual element in architecture. It is the facade that determines the final character of the building structure. Not only should we take into consideration the aesthetic aspect when choosing a facade system and exterior design but also the climatic conditions in which the building is located.

Read more

6

Waterproofing prevents potential damage from the action of water or moisture to the building, providing long life, a comfortable and safe environment. The ingress of water into the structure reduces its load-bearing capacity, causes corrosion of the reinforcement and/or concrete. Besides that, making its way into the building, water poses a risk for the development of microorganisms.

Read more

8

The topic provides detailed information on the mechanical, physical and chemical properties of the main types of mortars for laying pavements; the selection and application of different types of exterior flooring; possible problems with the base; basic knowledge of their properties and application. The technologies for laying pavements, forming the vertical planning, are considered in detail.

Read more

10

The roof is the top cover of the buildings, which protects the interior from the influence of the environment. It is made on a roof structure of wood, concrete, reinforced concrete or metal. The roof covering is installed in layers, including thermal insulation, waterproofing, a vapour barrier, a finishing layer, etc. How is a roof designed? What materials are used? How is a roof insulated?
 

Read more

12

When it comes to the companies in the construction industry, along with the concepts of sustainable development and sustainable living, it is important that the houses are healthy, energy efficient and good-looking. Multiple researches show that the health is one of the most important requirements for comfortable and pleasant life, whereas the indoor climate of a building affects the health of the inhabitants significantly.

Read more